Thai PDPA detail

ในส่วนนี้ ผมจะจำแนกรายละเอียดของ พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีละรายมาตรา เชื่อมโยงความเกี่ยวข้องจากส่วนต่างๆ รวมถึงบทลงโทษ และยกตัวอย่างการใช้งานหรือการตีความที่ผมใช้

พรบ ที่ใช้ อ้างอิงมาจากเวบราชกิจจา

พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้ 

 1. 1
   บททั่วไป (มาตรา ๑-๗) 
 2. 2
  หมวดที่ 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา ๘-๑๘)
 3. 3
  หมวดที่ 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา ๑๙–๒๙)
 4. 4
  หมวดที่ 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา ๓๐–๔๒)
 5. 5
  หมวดที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา ๔๓-๗๐)
 6. 6
  หมวดที่ 5 การร้องเรียน (มาตรา ๗๑-๗๖)
 7. 7
  หมวดที่ 6 ความผิดทางแพ่ง (มาตรา ๗๗-๗๘)
 8. 8
  หมวดที่ 7 บทลงโทษ (มาตรา ๗๙-๙๐)
 9. 9
  บทเฉพาะการ (มาตรา ๙๑-๙๖)